ზ. მახარაძე, მ. ფუთურიძე, მ. წერეთელი
თანამშრომლობით ნ. ახვლედიანთან და კ. კახიანთან
M. Puturidze, M. Tsereteli, Z. Makharadze

With Collaboration

N. Akhvlediani and K. Kakhianiwww.GeoArchEncyclopedia.geshapeimage_1_link_0
EngAuthorsEngl.html
ese arqeologiuri kulturebi../Essays/Essays.html
sasargeblo bmulebi../Links/Connect.html
mTavari../Main.html
arqivi../Archive/Archiv.html
Zeglebis alfabeturi saZiebeli../Search/Search2.html
proeqtis Sesaxeb../About/About.html
bibliografia../Bibliography/Biblio.html