ბიბლიოგრაფია ძვ.წ  III-I ათასწლეულების კულტურებისათვის


აბდუშელიშვილი .,  ფევრების სამაროვნის რამდენიმე ორმოსამარხის დათარიღებისთვის, კაეშ, IV, თბილისი, 1980.

აბრამიშვილი ., ახვლედიანი ., სულთანიშვილი .,  საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ 2011 წლის ივლისში დიღმის ველზე ჩატარებული არქეოლოგიური კვლევა-ძიების ანგარიში. დაცულია საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიის ცენტრში. თბილისი, 2011. 

აბრამიშვილი ., სამთავროს სამაროვანზე აღმოჩენილი გვიანი ბრინჯაოსა და რკინის ფართო ათვისების ხანის ძეგლების დათარიღებისათვის, სსმმ, XIXA-XXIB, თბილისი, 1957.

აბრამიშვილი ., წოფის სამაროვანი (1958 წლის გათხრების შედეგები), საველე არქეოლოგიური კვლევა-ძიებისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია 1959წელს,  თბილისი (ხელნაბეჭდი),1958.

აბრამიშვილი ., რკინის ათვისების საკითხისათვის აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე, სსმმ,XXIIB, თბილისი, 1961.

აბრამიშვილი ., თრელის შუა და გვიანი ბრინჯაოს ხანის სამაროვანი, თბილისის არქეოლოგიური ძეგლები I. თბილისი, 1982.

აბრამიშვილი ., ამიერკავკასიის არქეოლოგიური კულტურები გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანაში,  თბილისში საკავშირო კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენება, ხელნაბეჭდი (დაცულია . აბრამიშვილის არქივში), 1981.

აბრამიშვილი ., გიგუაშვილი ., კახიანი ., სულთანიშვილი ., თრელის სამაროვნის ძვ.. XIII-XII სს. სამარხები, თბილისის არქეოლოგიური ძეგლები I, თბილისი, 1983.

აბრამიშვილი ., გოცირიძე .,  თრელის მტკვარ-არაქსის კულტურის ნასახლარი, თბილისის არქეოლოგიური ძეგლები, I, თბილისი, 1980.

აბრამიშვილი ., კახიანი ., ღრმახევისთავის არქეოლოგიური ძეგლები, თბილისი, 1980.

აბრამიშვილი ., წოფის სამაროვანი (1958 წლის გათხრების შედეგები), VII სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1959.

აბრამიშვილი .,  რკინის ათვისების საკითხისათვის აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე, საქ. სახ. მუზეუმის მოამბე, XXII-В, 1961.

აბრამიშვილი ., არქეოლოგიური გათხრები ლაგოდეხის რაიონში, ხელნაბეჭდი, 1962.

აბრამიშვილი ., გიგუაშვილი ., კახიანი ., ღრმახევისთავის არქეოლოგიური ძეგლები, თბილისი, 1980.

ავალიშვილი .  გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანის სამარხები. ქვემო ქართლის არქეოლოგიური ექსპედიციის შედეგები, თბილისი, 1975.

ავალიშვილი .  ქვემო ქართლი ძვ. . I ათასწლეულის პირველ ნახევარში, თბილისი, 1974.

ავალიშვილი ., ქვემო ქართლი ძვ.. I ათასწლეულის პირველ ნახევარში, თბილისი, 1974.

ავალიშვილი ., ქვემო ქართლის არქეოლოგიური ექსპედიციის შედეგები, თბილისი, 1975.

აფაქიძე ., ნიკოლაიშვილი ., სიხარულიძე ., ბიბილური ., გიუნაშვილი ., ირემაშვილი ., მანჯგალაძე ., სადრაძე ., ძნელაძე ., ხეცურიანი ., დიდი მცხეთა, არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგები. 1989.

აფაქიძე  ., გვიანბრინჯაო და ადრერკინის ხანის კოლხური კულტურის, 2002.

აფაქიძე ., აფხაზეთის გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანის განძები. აფხაზეთი I თბილისი გვ. 66-87; 2006.

ახვლედიანი ., რკინის ფართო ათვისების ხანის ძეგლები თბილისიდან. ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი ნაშრომი, თბილისი, 1999. 

ახვლედიანი ., პირმოყრილი ჭურჭლის თარიღისთვის, ძიებანი, X, დამატებანი, თბილისი, 2003.

ახვლედიანი ., სულთანიშვილი ., ბრინჯაოს ფოთლისებური სატევრები, ძიებანი, #19, თბილისი, 2010.

ახვლედიანი ., სულთანიშვილი ., .. ურარტული მახვილების შესახებ, ჟურნალიძიებანი,” თბილისი,  2013. 

ბადრიაშვილი ., არქეოლოგიური ძეგლები სოფელ სათოვლედან, სსმმ, XVII, თბილისი, 1953.  

ბარამიძე ., ბრილის აკლდამა. საქართველოში 1960 წელს ჩატარებული არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგები. თბილისი გვ. 23-24, 1961.

ბარამიძე ., კასპის სამაროვანი, მსკა, VI, თბილისი,  1968.

ბარამიძე ., აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთი ძვ. II-I ათასწლეულის პირველ ნახევარში (ძირითადი პრობლემები.) დისერტაცია ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად. თბილისი(ხელნაწერის უფლებებით), 1998.

 ბარამიძე ., ძვ. III-II ათასწეულების არქეოლოგიური კულტურები და მათი ეთნიკური ატრიბუცია. საქართველო-აფხაზეთის მოამბე #2-3, გვ. 23-35; თბილისი, 1999.

ბარამიძე ; ფხაკაძე, აფხაზეთი. . II თბილისი, 2009.

ბარამიძე ; წითლანაძე ; დოლიძე ., აფხაზეთის უძველესი მატერიალური კულტურა .- II თბილისი,  2013.

ბარამიძე ., შიდა ქართლის მატერიალური კულტურის ისტორიიდან, მსკა, VI, თბილისი, 1974. 

ბარამიძე ., მერხეულის სამაროვანი, თბილისი, 1977.

ბერიკაშვილი ., ზემო იმერეთის ადრებრინჯაოს ხანის ნამოსახლარები სხსმ-VIII. გვ. 15-23. თბილისი,  2003. 

ბერიკაშვილი ., ზემო იმერეთის ადრე და შუაბრინჯაოს ხანის სამარხების პერიოდიზაცია. აჟII, გვ.20-28, თბილისი, 2004.

ბერიკაშვილი ., ზემო იმერეთის ადრე და შუაბრინჯაოს ხანის ძეგლები. ავტორეფერატი ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო  ხარისხის მოსაპოვებლად. თბილისი(ხელნაწერის უფლებებით), 2006.

ბერიკაშვილი ., ზემო იმერეთის ადრებრინჯაოს  ხანის ნამოსახლარები. ნარკვევები VIII.    საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი. თბილისი, 2003.  

ბერიკაშვილი ., ზემო იმერეთის ადრე და შუა ბრინჯაოს ხანის სამარხთა პერიოდიზაცია. არქეოლოგიური ჟურნალი III. საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი.  თბილისი,  2003.   

ბერძენიშვილი, საქართველოს ისტორიის საკითხები VIII, თბილისი,  1975.

გაგოშიძე . მახარაძე . ქორიძე . გოგიბერიძე ., ითხვისის ნამოსახლარი.  არქეოლოგიური ჟურნალი III,  საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი.  თბილისი, 2004. 

გაგოშიძე ; მახარაძე ; ქორიძე ; გოგიბერიძე ნ., ითხვისის ნამოსახლარი. აჟIII, გვ 73-113.თბილისი, 2004. 

 გამყრელიძე ., ისტორიულ - ტოპოარქეოლოგიური ძიებანი. თბილისი, 1993. 

გეგეშიძე . 1956: ქართული ხალხური ტრანსპორტი. თბილისი

გობეჯიშვილი . 1952: არქეოლოგიური გათხრები საბჭოთა საქართველოში. თბილისი . 

გოგაძე . 1982 : კოლხეთის ბრინჯაოსა და ადრეული რკინის ხანის ნამოსახლართა კულტურა. თბილისი

აბდუშელიშვილი . 1980. ფევრების სამაროვნის რამდენიმე ორმოსამარხის დათარიღებისთვის, კაეშ, IV, თბილისი.

აბრამიშვილი ., ახვლედიანი ., სულთანიშვილი . 2011  - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ 2011 წლის ივლისში დიღმის ველზე ჩატარებული არქეოლოგიური კვლევა-ძიების ანგარიში. დაცულია საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიის ცენტრში. თბილისი. 

აბრამიშვილი . 1957, სამთავროს სამაროვანზე აღმოჩენილი გვიანი ბრინჯაოსა და რკინის ფართო ათვისების ხანის ძეგლების დათარიღებისათვის, სსმმ, XIXA-XXIB, თბილისი.

აბრამიშვილი . 1958, წოფის სამაროვანი (1958 წლის გათხრების შედეგები), საველე არქეოლოგიური კვლევა-ძიებისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია 1959წელს,  თბილისი (ხელნაბეჭდი).

აბრამიშვილი . 1961, რკინის ათვისების საკითხისათვის აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე, სსმმ,XXIIB, თბილისი.

აბრამიშვილი . 19802, თრელის შუა და გვიანი ბრინჯაოს ხანის სამაროვანი, თბილისის არქეოლოგიური ძეგლები I. თბილისი.

აბრამიშვილი . 1981, ამიერკავკასიის არქეოლოგიური კულტურები გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანაში,  თბილისში საკავშირო კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენება, ხელნაბეჭდი (დაცულია . აბრამიშვილის არქივში).

აბრამიშვილი ., გიგუაშვილი ., კახიანი ., სულთანიშვილი . 19803, თრელის სამაროვნის ძვ.. XIII-XII სს. სამარხები, თბილისის არქეოლოგიური ძეგლები I, თბილისი.

აბრამიშვილი ., გოცირიძე . 19801 , თრელის მტკვარ-არაქსის კულტურის ნასახლარი, თბილისის არქეოლოგიური ძეგლები, I, თბილისი. 

აბრამიშვილი ., კახიანი . 1980, ღრმახევისთავის არქეოლოგიური ძეგლები, თბილისი.

აბრამიშვილი . წოფის სამაროვანი (1958 წლის გათხრების შედეგები), VII სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები თბ. 1959

აბრამიშვილი .  რკინის ათვისების საკითხისათვის აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე, საქ. სახ. მუზეუმის მოამბე, XXII-В, 1961

აბრამიშვილი . 1962, არქეოლოგიური გათხრები ლაგოდეხის რაიონში, ხელნაბეჭდი.

აბრამიშვილი . გიგუაშვილი . კახიანი . ღრმახევისთავის არქეოლოგიური ძეგლები, თბილისი, 1980.

ავალიშვილი .  გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანის სამარხები. ქვემო ქართლის არქეოლოგიური ექსპედიციის შედეგები, თბილისი, 1975

ავალიშვილი .  ქვემო ქართლი ძვ. . I ათასწლეულის პირველ ნახევარში, თბილისი, 1974

ავალიშვილი . 1974, ქვემო ქართლი ძვ.. I ათასწლეულის პირველ ნახევარში, თბილისი.

ავალიშვილი . 1975, ქვემო ქართლის არქეოლოგიური ექსპედიციის შედეგები, თბილისი.

აფაქიძე ., ნიკოლაიშვილი ., სიხარულიძე ., ბიბილური ., გიუნაშვილი ., ირემაშვილი ., მანჯგალაძე ., სადრაძე ., ძნელაძე ., ხეცურიანი . 1989, დიდი მცხეთა, არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგები.

აფაქიძე  . 2002: გვიანბრინჯაო და ადრერკინის ხანის კოლხური კულტურის                   

აფაქიძე . 2006: აფხაზეთის გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანის განძები. აფხაზეთი I თბილისი გვ. 66-87

ახვლედიანი . 1999, რკინის ფართო ათვისების ხანის ძეგლები თბილისიდან. ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი ნაშრომი, თბილისი. 

ახვლედიანი . 2003, პირმოყრილი ჭურჭლის თარიღისთვის, ძიებანი, X, დამატებანი, თბილისი.

ახვლედიანი ., სულთანიშვილი . 2010, ბრინჯაოს ფოთლისებური სატევრები, ძიებანი, #19, თბილისი.

ახვლედიანი ., სულთანიშვილი . 2013, .. ურარტული მახვილების შესახებ, ჟურნალიძიებანი,” თბილისი.

ბადრიაშვილი . 1953, არქეოლოგიური ძეგლები სოფელ სათოვლედან, სსმმ, XVII, თბილისი.  

ბარამიძე . 1961: ბრილის აკლდამა. საქართველოში 1960 წელს ჩატარებული არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგები. თბილისი გვ. 23-24.

ბარამიძე . 1968, კასპის სამაროვანი, მსკა, VI, თბილისი.

ბარამიძე . 1998: აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთი ძვ. II-I ათასწლეულის პირველ ნახევარში (ძირითადი პრობლემები.) დისერტაცია ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად. თბილისი(ხელნაწერის უფლებებით).

ბარამიძე .,  ძვ. III-II ათასწეულების არქეოლოგიური კულტურები და მათი ეთნიკური ატრიბუცია. საქართველო-აფხაზეთის მოამბე #2-3, გვ. 23-35, თბილისი, 1999.

ბარამიძე ; ფხაკაძე 2009: აფხაზეთი. . II თბილისი.

ბარამიძე ; წითლანაძე ; დოლიძე . 2013 : აფხაზეთის უძველესი მატერიალური კულტურა .- II თბილისი.

ბარამიძე . 1974, შიდა ქართლის მატერიალური კულტურის ისტორიიდან, მსკა, VI, თბილისი. 

ბარამიძე . 1977, მერხეულის სამაროვანი, თბილისი

ბერიკაშვილი . 2003: ზემო იმერეთის ადრებრინჯაოს ხანის ნამოსახლარები სხსმ-VIII. თბილისი. გვ. 15-23

ბერიკაშვილი . 2004: ზემო იმერეთის ადრე და შუაბრინჯაოს ხანის სამარხების პერიოდიზაცია. აჟII, თბილისი, გვ.20-28.

ბერიკაშვილი . 2006:ზემო იმერეთის ადრე და შუაბრინჯაოს ხანის ძეგლები. ავტორეფერატი ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო  ხარისხის მოსაპოვებლად. თბილისი(ხელნაწერის უფლებებით)

ბერიკაშვილი .  2003. ზემო იმერეთის ადრებრინჯაოს  ხანის ნამოსახლარები. ნარკვევები VIII.    საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი. თბილისი.  

ბერიკაშვილი . 2004.  ზემო იმერეთის ადრე და შუა ბრინჯაოს ხანის სამარხთა პერიოდიზაცია. არქეოლოგიური ჟურნალი III. საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი.  თბილისი   

ბერძენიშვილი 1975: საქართველოს ისტორიის საკითხები VIII, თბილისი 

გაგოშიძე . მახარაძე . ქორიძე . გოგიბერიძე . 2004. ითხვისის ნამოსახლარი.  არქეოლოგიური ჟურნალი III,  საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი.  თბილისი.   

გაგოშიძე ; მახარაძე ; ქორიძე ; გოგიბერიძე 2004:ითხვისის ნამოსახლარი. აჟIII, თბილისი, გვ73-113.

 გამყრელიძე . 1993 : ისტორიულ - ტოპოარქეოლოგიური ძიებანი. თბილისი 

გეგეშიძე . 1956: ქართული ხალხური ტრანსპორტი. თბილისი

გობეჯიშვილი . 1952: არქეოლოგიური გათხრები საბჭოთა საქართველოში. თბილისი . 

გოგაძე . 1982 : კოლხეთის ბრინჯაოსა და ადრეული რკინის ხანის ნამოსახლართა კულტურა. თბილისი

გოგაძე . 1997 : კოლხური კულტურის გენეზისის ერთი ასპექტის შესახებ. გურია II . თბილისი, გვ 33-58 . 

გოგაძე . წელი ლილოს სამაროვნის ყორღანები, სსმმ, XXX B, თბილისი

გოგაძე . 1971 თრიალეთური ყორღანული კულტურის გენეზისი და პერიოდიზაცია, თბილისი 

გოგაძე . დავლიანიძე . 1981. გორაძირი.  თბილისი.   

გომელაური . 2003, გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანის აღმოსავლეთ საქართველოს ბრინჯაოს მცირე პლასტიკა, ავტორეფერატი, თბილისი.

გრიგოლია ;  ფხაკაძე ; ბარამიძე ; ლორთქიფანიძე . 1973 : დასავლეთ საქართველოს საძიებო-არქეოლოგიური ექსპედიციის 1966 წლის მუშაობის შედეგები. მსკა,V  თბილისი , გვ 17 – 38.

გძელიშვილი  .   ყორღანი თრიალეთში, საქ. მეცნ. აკადემიის მოამბე, . XV, №1, 1954

გძელიშვილი . ხადიკის ყორღანი, საქ. მეცნ. აკად. მოამბე, . XI, №10, თბ. 1950 თბილისი.       

გოგაძე . 1997 : კოლხური კულტურის გენეზისის ერთი ასპექტის შესახებ. გურია II . თბილისი, გვ 33-58 . 

გოგაძე ., წელი ლილოს სამაროვნის ყორღანები, სსმმ, XXX B, თბილისი

გოგაძე ., 1971 თრიალეთური ყორღანული კულტურის გენეზისი და პერიოდიზაცია, თბილისი 

გოგაძე . დავლიანიძე ., 1981. გორაძირი.  თბილისი.   

გომელაური ., 2003, გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანის აღმოსავლეთ საქართველოს ბრინჯაოს მცირე პლასტიკა, ავტორეფერატი, თბილისი.

გრიგოლია გ.;  ფხაკაძე გ.; ბარამიძე გ.; ლორთქიფანიძე .; 1973: დასავლეთ საქართველოს საძიებო-არქეოლოგიური ექსპედიციის 1966 წლის მუშაობის შედეგები. მსკა,V  თბილისი , გვ 17 – 38.

გძელიშვილი  ., ყორღანი თრიალეთში, საქ. მეცნ. აკადემიის მოამბე, . XV, №1, 1954

გძელიშვილი ., ხადიკის ყორღანი, საქ. მეცნ. აკად. მოამბე, . XI, №10, თბ. 1950 თბილისი.

დავლიანიძე ც. 1968, ბეშთაშენის ციხესთან აღმოჩენილი ადრეანტიკური ხანის მასალები, თბილისი

დავლიანიძე რ., სადრაძე ვ. 1993, ნარეკვავის ნამოსახლარი და სამაროვანი, თბილისი. 

თუშიშვილი 1970: ნ. თუშიშვილი. ბოგვისხევის ადრეანტიკური ხანის სამაროვანი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ისტორიის, არქეოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია, #3, 1970.

თუშიშვილი ნ. მადნისჭალის სამაროვანი, თბ. 1972

თუშიშვილი ნ.  არდასუბნის შუაბრინჯაოს ხანის სამარხი, `მაცნე` N4, 1967 აბრამიშვილი 1957: რ. აბრამიშვილი. სამთავროს სამაროვანზე აღმოჩენილი გვიანი ბრინჯაოს ხანისა და რკინის ფართო ათვისების ხანის ძეგლების დათარიღებისათვის, სსმმ, ტ. XIX-A და XXI- B, თბ., 1957.

ინანიშვილი გ ; მაისურაძე ბ  2010 :  საქართველოს უძველესი სამთამადნო და მეტალურგიული წარმოება (ძვ.წ III – I ათასწლეულები)  თბილისი

ინანიშვილი გ ; ჩართოლანი შ ; მაისურაძე ბ ; გობეჯიშვილი გ ; მუჯირი თ  1998 : საქართველოს უძველესი სამთამადნო წარმოების ძეგლები. ძიებანი # 2 , თბილისი , გვ 52-59.

ირემაშვილი შ. 1987, ნიჩბისისხევის არქეოლოგიური ძეგლები, ძეგლის მეგობარი, #4, თბილისი.

კალანდაძე ა. 1949, ახლად აღმოჩენილი სამაროვანი მცხეთაში, მიმომხილველი, ტ.I, თბილისი.

კალანდაძე ა. 1980, სამთავრო. წინაანტიკური ხანის არქეოლოგიური ძეგლები, თბილისი.

კალანდაძე ა., ნიკოლაიშვილი ვ. 1990, სამთავროს სამაროვანი და ნამოსახლარები, საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა, ტ. 5, თბილისი.

კახიანი კ.  ღლიღვაშვილი ე. ცქვიტინიძე  ზ.  კალანდაძე გ. კალანდია ა. შერეზადიშვილი ბ.  არქეოლოგიური გათხრები დმანისის რაიონში 1989-1990 წწ., 

კახიანი კ. ღლიღვაშვილი ე.  ტაშირის ძვ. წ.  III ათასწლეულის ყორღანები.   დმანისი V, თბ.2006

კახიძე ა ; მამულაძე შ . 2000 : ჭოროხის აუზი კოლხური კულტურის უძველესი კერა. ბათუმი.

კახიძე ნ  1987 : სპილენძ- ბრინჯაოს მეტალურგიის ისტორიიდან ჭოროხის აუზში და მოსახლეობის საწარმოო და საზოგადოებრივი ყოფის ზოგიერთი საკითხი. სდსყკ , XIV , ბათუმი გვ. 36- 49.

კვაჭაძე მ. 2012, სამარხები სოფელ თელათგორიდან, ძიებანი #10, თბილისი.

კობაიძე ლ.  1978, რკინის კალოს სამაროვანი, თბილისი.

კობაიძე ლ. 1984, ჩალიანხევის სამაროვანი “A”  კაეშ,VI, თბილის

კულტურის განვითარების ადრეული საფეხურები. თბილისი

ლომთაძე გ .  2000 : მოდინახეს შუაბრინჯაოს ხანის სამარხები. აჟ I , თბილისი, გვ. 5-17. 

ლომთაძე გ .  2002:  მოდინახეს შუაბრინჯაოს ხანის სამარხები. აჟ  II , თბილისი, გვ. 48-72. 

ლომთაძე გ . 1997 : ახლად აღმოჩენილი ერთი სამარხი მოდინახედან. სხსმნ III , თბილისი , გვ. 3-11 . 

ლომთათიძე გ. 1955, რუსთავში წარმოებული არქეოლოგიური თხრის უმნიშვნელოვანესი შედეგები, მსკა, I, თბილისი

ლომთათიძე გ. 1974, ბრინჯაოს სატევრები და მახვილები სამთავროს უძველეს სამარხებში, თბილისი. 

ლომთაძე გ. 2000 Mმოდინახეს შუა ბრინჯაოს ხანის სამარხები. არქეოლოგიური ჯურნალი, I.  საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი,  თბილისი. 

ლომთაძე გ. 2000, მოდი ნახეს შუა ბრინჯაოს ხანის სამარხები, არქეოლოგიური ჟურნალი, I, თბილისი.

ლომთაძე გ. 2006. მოდინახეს გვიანი ბრინჯაოს ხანის სამარხები.  არქეოლოგიური ჯურნალი, IV.  საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი.   თბილისი. 

ლორთქიფანიძე ო. 2001, ‘’განძები კოლხური ბრინჯაოს კულტურაში, ძიებანი, დამატებანი VI, თბილისი.

ლორთქიფანიძე ო . 2001 : განძები კოლხურ ბრინჯაოს კულტურაში ( ფუნქციის დეფინიციისა და კულტურულ-სოციოლოგიური ინტერპრეტაციის ცდა) . კავკასია ნეოლით-ბრინჯაოს ხანის არქეოლოგიის საკითხები (ძიებანი , VI დამატება V ) თბილისი , გვ. 178 – 194.

ლორთქიფანიძე ო. 1986 : არგონავტიკა და ძველი კოლხეთი, თბილისი

მენაბდე მ. კიღურაძე თ. ქვემო ქართლის არქეოლოგიური ექსპედიციის 1980-81 წლების მუშაობის შედეგები, სსმაე, VIII, თბ. 1986 

მაისურაძე ბ. 1980, არქეოლოგიური გათხრები სოფ. თეთრწყლებში, კაეშ, IV, თბილისი.

მაისურაძე ბ. 1993, იორ-ალაზნის ზემო დინების გვიანბრინჯაო-რკინის ხანის არქეოლოგიური ძეგლები, თბილისი.

მაისურაძე ბ., ფანცხავა ლ. 1984, შილდის სამლოცველი, თბილისი.

მაკალათია ს. 1948, დვანის ნეკროპოლის არქეოლოგიური გათხრები, თბილისი

მამაიაშვილი 1980: ნ. მამაიაშვილი სკვითურინვენტარიანი სამარხები იორ-ალაზნის აუზიდან, კახეთის არქეოლოგიური ექსპედიციის შრომები, IV, 1980.

მამაიაშვილი ნ. 1988, ძვ.წ.  I ათასწლეულის I ნახევრის სამაროვანი საგარეჯოდან, გარეჯი, VIII, თბილისი.

მახარაძე გ, ბერიკაშვილი დ. 2004.  აღმოსავლეთ და დასავლეთქართულ კულტურათა შეხვედრა ზემო იმერეთის ტერიტორიაზე. (ძვ.წ.II ათასწლეულის პირველი ნახევარი). არქეოლოგიური ჟურნალი, III.   საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი.   თბილისი. 

მახარაძე გ. ლომთაძე გ. 1996. კოლხური კულტურის გავრცელება ყვირილის ხეობაში. ნარკვევები II. საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი. თბილისი.

მახარაძე გ : ლომთაძე გ. 1997 : კოლხური კულტურის გავრცელება ყვირილას ხეობაში. სხსმნ II , თბილისი 

მახარაძე გ., ბერიკაშვილი დ. 2004 : აღმოსავლეთ და დასავლეთ ქართული კულტურათა შეხვედრა ზემო იმერეთის ტერიტორიაზე აჟ III , თბილისი გვ. 129-47

მენაბდე მ.  წინწყაროს სამაროვნის მასალები, თრიალეთის სამაროვნები I, თბ. 1968

მენაბდე ც. 1980, გვიანბრინჯაოს ხანის ორმოსამახები კოდისხევიდან, კაეშ, IV, 

მენაბდე მ. კიღურაძე თ. სიონის არქეოლოგიური ძეგლები, თბ. 1981 

მელიქსეთ-ბეგი 1927, ჩვენი მეცნიერება, #1, თბილისი

მიქელაძე თ . 1974: ძიებანი კოლხეთისა და სამხრეთ - აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის ისტორიიდან. თბილისი

მიქელაძე გ. 1985. კოლხეთის ადრერკინის ხანის სამაროვნები. კოლხეთის არქეოლოგიური ექსპედიციის შრომები.  II  თბილისი.

მიქელაძე თ. 1974 ძიებანი კოლხეთისა დასამხრეთ-აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის  უძველესი მოსახლეობის ისტორიიდან, თბილისი. 

მიქელაძე თ. 1985 კოლხეთის ადრერკინის ხანის სამარხები, თბილისი.

მურვანიძე ბ. 1996.  ჭოლიპას ნამოსახლარზე მოპოვებული თიხის ნაწარმი. გურია I.  თბილისი. 

მურვანიძე ბ 1996 : ჭოლიპას ნამოსახლარზე მოპოვებული თიხის ნაწარმი (წინასწარული ანალიზი) კრებული გურია I , თბილისი გვ. 73 – 77 

მუსხელიშვილი დ; ჯიბლაძე ლ , პაპუაშვილი რ ; პაპუაშვილი ნ . 2010: ანაკლია II  თბილისი. 

მუსხელიშვილი დ. 1978, ხოვლეს ნამოსახლარის არქეოლოგიური მასალა, თბილისი

მცხეთა 1998, ნარეკვავი I, 1999, რედაქტორი ა. აფაქიძე, თბილისი.

მცხეთა 1999, ნარეკვავი II,  2000, რედაქტორი ა. აფაქიძე, თბილისი.

მცხეთა, 1980, არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგები, IV – რედაქტორი ა. აფაქიძე, თბილისი.

ნადირაძე ჯ. 1975: ყვირილას ხეობის არქეოლოგიური ძეგლები . თბილისი

ნარკვევები საქართველოს ისტორიიდან . აფხაზეთი 2007 : თბილისი

ნადირაძე ჯ. 1975. 1974  ყვირილის ხეობის არქეოლოგიური ძეგლები. თბილისი.

ნებიერიძე ლ. 1986: დასავლეთ ამიერკავკასიის ადრესამიწათმოქმედო 

ნიკოლაიშვილი ვ. 1990, მუხათგვერდი, საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა, ტ. 5, თბილისი.

ნიკოლაიშვილი ვ., გავაშელი ე. 2007, ნარეკვავის არქეოლოგიური ძეგლები. თბილისი. 

ნიორაძე  გ.  დმანისის ნეკროპოლი და მისი ზოგიერთი თავისებურებანი, სსმმ, XIV-В, თბ., 1947

ნიორაძე გ. 1931 ზემო ავჭალის სამარე, სსმმ, ტ.VI,  თბილისი

ნიორაძე გ. 1934, “მინის ქარხნის“ სამაროვანი, წინაკაპიტალისტური საზოგადოების პრობლემები, #3, თბილისი.

ნიორაძე გ. 1944, არქეოლოგიური დაზვერვები მტკვრის ხეობაში, სსმმ, თბილისი.

ნიორაძე გ. 1947, დმანისის ნეკროპოლი და მისი თავისებურებები, სსმმ, XIV, თბილისი.

ნიორაძე გ. 1948: ქვიშარის არქეოლოგიური ძეგლები. სსმმ, XV- В, თბილისი, გვ. 1-22.

ნუცუბიძე ა. 1980, ალაზნის ველის ძვ.წ. XIV-XII სს. არქეოლოგიური ძეგლები, თბილისი.

ორჯონიკიძე ა; ჯიბლაძე ლ . 2001 : კიდევ ერთხელ ორჭოსანის ნამოსახლარის შესახებ . ძიებანი საქართველოს არქეოლოგიაში #9 , თბილისი , გვ 105-114. 

ოქროპირიძე  ნ. 1963, ნარეკვავის სამაროვანი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, VII, თბილისი.

პაპუაშვილი ი. 2013: შავი ზღვის პალეორეჟიმი და მისი გავლენა კოლხეთის დაბლობზე გორის მუზეუმის არქეოლოგიური მაცნე  I, თბილისი გვ. 52-53

პაპუაშვილი რ. 2003: ტორფქვეშა ნამოსახლარი ონწყოშიაში.  ძიებანი, თბილისი გვ. 35-37.

პაპუაშვილი რ; პაპუაშვილი ნ. 2005: კოლხეთის ძველი ნამოსახლარები. ერგეტა, თბილისი.

რამიშვილი ალ. 1974: კოლხეთის მატერიალური კულტურის ისტორიიდან. თბილისი.

რამიშვილი ალ. 1979 კოლხეთის მატერიალური კულტურის ისტორიიდან, თბილისი

სადრაძე ვ; ძნელაძე მ;  გოგუაძე ე;  დავლიანიძე რ; მურვანიძე ბ; კალანდაძე კ; კალანდაძე ზ; ჭანიშვილი თ; მგელაძე ნ; წერეთელი კ 1996: არქეოლოგიური კვლევა-ძიებანი გურიაში 1991-1974 წწ. გურია I თბილისი გვ. 22-40.

სადრაძე ვ; ჯიბლაძე ლ; პაპუაშვილი რ; 2007: პროტოკოლხური ნამოსახლარების შესწავლის ისტორიისათვის. გურია V თბილისი გვ. 24-32.

საქართველოსარქეოლოგია 1959:თბილისი

სადრაძე ვ. 1989, წეროვანი II. ბრინჯაო-რკინის ხანის სამაროვანი, კატალოგი., მცხეთა IX, თბილისი. 

სადრაძე ვ. 1997, სამთავროს სამაროვნის ბრინჯაოს ხანის ძეგლები, თბილისი.

სადრაძე ვ. 2002 მცხეთისა და მისი შემოგარენის ძვ.წ. II-I ათასწლეულების პირველი ნახევრის არქეოლოგიური ძეგლები, თბილისი.

სადრაძე ვ. დავლიანიძე რ. მურვანიძე ბ. ჯიბლაძე ლ. ყარაშვილი მ. 2003, არქეოლოგიური კვლევა_ძიება სოფ. ნიგოეთის გვიანბრინჯაო_ადრერკინის ხანის ნამოსახლარზე.   მილსადენის არქეოლოგია. ტ. II. თბილისი. 

სადრაძე ვ. ძნელაძე მ. გოგუაძე ე. დავლიანიძე რ. მურვანიძე ბ. კალანდაძე კ. კალანდაძე ზ. ჭანიშვილი თ. მგელაძე ნ. წერეთელი კ. 1996.  არქეოლოგიური კვლევა_ძიება გურიაში  1991_1994 წ.წ. თბილისი.

საველე არქეოლოგიური კვლევა-ძიება 1989-1992 წლებში, თბილისი. 2004

სინაურიძე მ. კაზრეთის ხეობის არქეოლოგიური ძეგლები, თბ. 1985 

ფანცხავა ლ., მაისურაძე ბ. 2001, ბრინჯაოს ანთროპომორფული ფიგურები შილდის სამლოცველოდან, ძიებანი,  დამატებანი, VI, თბილისი.

ფანცხავა 1988: ლ. ფანცხავა. კოლხური კულტურის მხატვრული ხელოსნობის ნიმუშები. თბ., 1988. 

ფანცხავა ლ; მაისურაძე ბ; გობეჯიშვილი გ. 2001: ბრილისის სამაროვანზე 1939 წელს გათხრილი N12 სამარხის დათარიღებისათვის. ძიებანი N8 თბილისი გვ.39-44.

ფირცხალავა 1978: მ. ფირცხალავა. სკვითური კულტურის ძეგლების საქართველოში გავრცელების საკითხისათვის, საქართველოს არქეოლოგიის საკითხები, I, თბ., 1978.

ფიცხელაური 1965: კ. ფიცხელაური. იორ-ალაზნის აუზის ტერიტორიაზე მოსახლე ტომთა კულტურა, თბილისი, 1965.

ფიცხელაური 1973: კ. ფიცხელაური. აღმოსავლეთ საქართველოს ტომთა ისტორიის ძირითადი პრობლემები (ძვ.წ. XV-VII სს), თბილისი, 1973.

ფიცხელაური კ. 1959, Bბრინჯაოს კახური ტიპის სატევარი, მსკა, ტ.II, თბილისი,  თბილისი.

ფიცხელაური კ.  1965, იორ-ალაზნის აუზის ორმდინარეთის ტერიტორიაზე მოსახლე ტომთა უძველესი კულტურა, თბილისი.

ფიცხელაური კ.  1973, აღმოსავლეთ საქართველოს ტომთა ისტორიის ძირითადი პრობლემები, თბილისი.

ფიცხელაური კ. 2005წ. ცენტრალურამიერკავკასიური არქეოლოგიური კულტურა

ფიცხელაური კ., მენაბდე ც. 1982, გადრეკილის არქეოლოგიური ძეგლები, თბილისი.

ფხაკაძე გ 1993: დასავლეთ ამიერკავკასია ძველი წელთაღრიცხვის III ათასწლეულში თბილისი.

ფხაკაძე გ. 1992: ენეოლითი და ადრე ბრინჯაოს ხანა  დასავლეთ საქართველოში. საქართველოს არქეოლოგია II,  თბილისი გვ. 216-180.

ფხაკაძე გ. 1998 : კოლხეთის დაბლობის ადრე  კულტურის კვლევის ზოგიერთი ასპექტი . ძიებანი  N2 თბილისი გვ. 32-41.  

ფხაკაძე გ.1978: მტკვარ-არაქსის და დასავლეთ საქართველოს ადრე ბრინჯაოს ხანის კულტურათა ზოგიერთი  შეხვედრა    დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე, სას. თბილისი გვ. 3-12

ფხაკაძე გ.1985: დასავლეთ საქართველოს ადრე ბრინჯაოს ხანისა და მაიკოპური კულტურის ურთიერთობის საკითხები III, სას.  თბილისი გვ.22-36.

ფხაკაძე გ; გრიგოლია გ;  ნებიერიძე ლ. თბილისი 2013:აფხაზეთის მატერიალური კულტურა  ტ II . თბილისი.

ფხაკაძე გ. 1993. დასავლეთ ამიერკავკასია ძველი წელთაღრიცხვის IIIათასწლეულში. თბილისი. 

ქ. სიღნაღში გამართულ საკავშირო თათბირზე წაკითხული მოხსენება. მოხსენების ქრონოლოგიური ცხრილი გამოქვეყნებულია 1997 წელს მ. აბრამიშვილის მიერ-აბრამისჰვილი  ღ. M. ჩჰრონოლოგიცალ ორდერინგ ოფ არცჰაეოლოგიცალ ფინდს ოფ  თრანსცაუცასია, Bულლეტინ ოფ  ტჰე თბილისი Aრცჰაეოლოგიცალ Mუზეუმ #1, თბილისი).

ქავთარაძე გ. 1981: საქართველოს ენეოლით- ადრე ბრინჯაოს ხანის არქეოლოგიური კულტურების ქრონოლოგია ახალი მონაცემების შუქზე, თბილისი.

ქვემო ქართლის არქეოლოგიური ექსპედიციის ანგარიში, 1957, თბილისი.

ქორიძე დ. 1965: კოლხური კულტურის ისტორიისთვის, თბილისი.

ქორიძე დ. 1968 :ლიხნის განძი და კოლტურ-ყობანური ცულების გენეზისის საკითხისათვის. სსმმ, XXX-B, თბილისი გვ. 15-30.  

ქორიძე დ. 1955, თბილისის არქეოლოგიური ძეგლები, I, თბილისი

ქორიძე დ. 1958, თბილისის არქეოლოგიური ძეგლები, II, თბილისი

ქორიძე დ. 1965, კოლხური კულტურის ისტორიისათვის, თბილისი. 

ქორიძე დ. 1993.  კოლხური კულტურის ისტორიისათვის. თბილისი.  

ქრონოლოგია. დისერტაცია ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად. თბილისი ( ხელნაწერის უფლებებით).

ღამბაშიძე ი; მინდიაშვილი გ; გოგოჭური გ; კახიანი კ; ჯაფარიძე ი. 2010: უძველესი მეტალურგია და სამთო საქმე საქართველოში ძვ.წ. V-III ათასწლეულებში. თბილისი.

ღამბაშიძე ო. ბორჯომის ხეობის ბრინჯაო-რკინის ხანის არქეოლოგიური ძეგლების პერიოდიზაცია და ქრონოლოგია. ხელნაწერი

ჩავლეიშვილი ი. 1988: მესაქონლეობა სამხრეთ დასავლეთ საქართველოში ბრინჯაო ადრე- რკინის ხანაში.  სდსძ XVII. თბილისი გვ. 25-41

ჩავლეიშვილი ი. 1991: კოლხური  ბრინჯაოს საწარმოო კერა  ჩოლოქ-ოჩხომურის ხერთვისში. სდსძ, XIX, თბილისი გვ. 3-24 

ჩავლეიშვილი ი. 2002: უძველესი სახნავი იარაღები ფიჭვნარიდან. ბამშ. III, ბათუმი, გვ. 1-14

ჩართოლანი შ.1971: სპილენძის ძველი სამთამადნო გამონამუშევრები მდ.ბზიფისა და კოდორის ხეობაში. არქეოლოგიური კვლევა-ძიება საქართველოში 1969 წელს, თბილისი გვ. 49-60.

ჩართოლანი შ.1996: ძველი სვანეთი. თბილისი.

ჩუბინიშვილი ტ. 1950, გოსტიბეს ხეობის არქეოლოგიური ძეგლები, სსმმ, XVI B, თბილისი. 

ჩუბინიშვილი ტ. 1951, მიცვალებულის კევრზე დასაფლავება სამთავროში, სსმმ, ტ. XII, #1. თბილისი.

ჩუბინიშვილი ტ. 1957, მცხეთის უძველესი არქეოლოგიური ძეგლები, თბილისი. 

ჩუბინიშვილი ტ. 1965, სამთავროს ყორღანული სამარხი #243, მასალები საქართველოს და კავკასიის არქეოლოგიისათვის, თბილისი.

ცქიტიშვილი გ. 1990, ხოვლეგორა, საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა, ტ.5, თბილისი. 

ძიძიგური ლ. 2000: ამიერკავკასიის უძველესი სამიწათმოქმედო კულტურა (იარაღი, ნეოლით-ადრერკინის ხანა). თბილისი. 

ხახუტაიშვილი დ. 1995: ქობულეთის ქვეყანა. თბილისი.

ჯაფარიძე ვ. ართილაყვა ვ. გათხრები დმანისსა და მის მიდამოებში, სსმაე II, თბ., 1971   

ჯაფარიძე ო. 1961. ქართველი ტომების ისტორიისათვის ლითონის წარმოების ადრეულ საფეხურზე. თბილისი. 

ჯაფარიძე ო. 1993. ქართველი ტომების ისტორიისათვის ლითონის წარმოების ადრეულ საფეხურზე. თბილისი. 

ჯაფარიძე ოთ.  1950, დაზვერვითი ექსპედიცია გურიაში, სსმმ,XVI B, თბილისი.

ჯაფარიძე ოთ.  1957, არქეოლოგიური გათხრები სოფელ ოჟორაში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ტ.65, თბილისი.

ჯაფარიძე ოთ. 1950,კოლხური ცული, სსმმ, XVI B,  თბილისი.

ჯაფარიძე ო 1976: ქართველ ტომთა ეთნიკური ისტორიის საკითხისათვის თბილისი.

ჯაფარიძე ო.  არქეოლოგიური გათხრები თრიალეთში, თბ. 1960

ჯაფარიძე ო. 1959: დოლმენური კულტურა საქართველოში. თსუ შრომები, ტ. 77, თბილისი გვ. 77-126

ჯაფარიძე ო. 2006: ჩრდილო დასავლეთ კოლხეთის დოლმენები N:17-18 თბილისი გვ 44-50.

ჯაფარიძე ო. არქეოლოგიური გათხრები თრიალეთში, თბ. 1969


ჯაფარიძე ო.1998 :ქართველი ტომების ეთნო-კულტურული ისტორიისათვის ძველი წელთაღრიცხვით მესამე ათასწლეული თბილისი.

ჯიბლაძე ლ. 2007 კოლხეთის დაბლობის ძვ.წ.III_II ათასწლეულების ნამოსახლარები.  თბილისი. 

ჯიბლაძე ლ. 1997:კოლხეთის დაბლობის ბრინჯაოს ხანის  ნამოსახლართა.სტრატიგრაფია, ქრონოლოგია, და პერიოდიზაცია(ფიჩორის ნამოსახლარის ცენტრალური ბორცვის მიხედვით) თბილისი.

ჯიბლაძე ლ 1998: კოლხეთის დაბლობის ადრე და შუა ბრინჯაოს ხანის კერამიკის ერთი ჯგუფის წარმომავლობისათვის. თბილისი, პრეპრინტი.

ჯიბლაძე ლ., პაპუაშვილი ნ. 2006:   ხის სახვნელი იარაღები ყულევის ნამოსახლარიდან. კრებული: ამირანი, # 16, თბილისი, გვ. 7-14.

ჯიბლაძე ლ. , პაპუაშვილი ნ., პაპუაშვილი რ.  2006:  კოლხეთის ენეოლითის, ბრინჯაოსა და ადრე რკინის ხანის სამაროვნების გავრცელების რუკა, ძიებანი, #17-18, თბილისი, გვ. 127-132.

ჯიბლაძე ლ. , პაპუაშვილი რ., ხვისტანი რ. 2004:   შუა და გვიან ბრინჯაოს ხანის საწყისი პერიოდის უახლესი აღმოჩენა გალის რაიონის სოფ. გაგიდაში. ძიებანი, # 13-14, თბილისი, გვ. 74-82.

ჯიბლაძე ლ. 2001: კოლხეთის დაბლობის ბრინჯაოს ხანის კულტურების ზოგიერთი პრობლემური საკითხისათვის. გურია  III,  თბილისი, გვ. 262-277.

ჯიბლაძე ლ. 2006: ბრინჯაოს მეტალურგიული წარმოების მეორადი ცენტრები კოლხეთის დაბლობზე. (ზოგადი მიმოხილვა ნამოსახლარების მიხედვით). კრებული: ამირანი, XIV-XV, თბილისი, გვ. 9-15.

ჯიბლაძე ლ. 2007 ა: ხის უბორბლო საზიდრები ყულევის ნამოსახლარიდან. კავკასიის მაცნე. #16. თბილისი, გვ. 54-57.

ჯიბლაძე ლ. 2007:  კოლხეთის დაბლობის ძვ.წ. III-II ათასწლეულების ნამოსახლარები. თბილისი. 

ჯიბლაძე ლ. 2010: სახლის თიხის მოდელი ნაოხვამუდან და ძველი კოლხურ ნაგებობათა სისტემა კოლხეთიდან. იბერია-კოლხეთი, #6. თბილისი. გვ. 117-124.

ჯიბლაძე ლ. 2011: კოლხეთის ადრე და შუა ბრინჯაოს ხანის ყუახვრელიანი ლითონის ცული. აფხაზეთი II. არქეოლოგიური ძეგლები და პრობლემები. თბილისი. გვ. 126-136.

ჯიბლაძე ლ., პაპუაშვილი რ. 2013: კოლხეთის დაბლობის ხელოვნურ ბორცვთა აგებულებისათვის. სსმმ IV (49- В) თბილისი. გვ. 105-117

ჯიქია ლ. 1993:  ქუთაისისა და მისი მიდამოების არქეოლოგიური ძეგლები.


Bibliography for the III-I Millenniums Archaeological Cultures


Abramishvili   R. M. 2003, Towards Dating The Ramains Of The Late Bronze Age And Of  The  Period Of  Wide Adoption Of  Iron. Discovered  At The  Samtavro  Burial-Ground. Dziebani, Supplement, X, Tbilisi (qarTul enaze gamoqveynebulia 1957w.).

Abramishvili  M. 2010, In search of the origins of metallurgy – An overview of South

Abramishvili  R. M.  1995,  NEWE ANGABEN UBER DIE EXISTENZ DES THRAKO-KIMMERISCHEN ELEMENTS UND DES.SOG. SKYTHISCHEN REICHES IN OSTEN TRANSKAUKASIENS. Archaologischer Anzeiger, Berlin.

Abramishvili  R., Abramishvili  M. 2008, Late Bronze Age Barrows at Tsitelgorebi, Archaeology in Southern  Caucasus: Perspectivs from Georgia, Ancient Near Eastern Studies, Supplement 19, Leuven-Paris-Dudley, MA

Abramishvili R. und M. 1995, Archaologische Denkmäler in Tbilisi unter Wegs zum Goldenen Vlies, Archäologische Funde aus Georgian, Saarbrüchen. 

Akhvlediani N. 2003, Problems of the Chronology of Late Bronze Age and Early Iron Age  sites in Eastern Georgia (Kvemo Sasireti Hoard),  Ancient Civilizations From Scythia To Siberia. vol.11, N 3-4, Brill.

Akhvlediani N. 2009, Towards the determining of the lower chronological feature of the mastery of iron on the territory of the South Caucasus, Causasiological Papers, Tbilisi.

Bayern  Fr. 1882, Bemerkungen und Ansichten uber den Kaukasus und seine vorhistorischen Verhaltnisse, seine Volker und deren Industrie ;  Verhandlungen der  Berliner Cesellschaft fur Antropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Berlin.

Bayern  Fr. 1882, Contribution a ‘larcheologie du Caucase, Lyon. 

Bayern Fr. 1885, Untersuchngen Uber die altesten  Graber und  Schatzfunde in Kaukasien, ZE, Supplement, Berlin.

Baitinger 1999: Baitinger H., Waffen und Bewaffnung aus Perserbeute in Olympia. Archäologischer Anzeiger, Heft 1.

Barnett 1956: Barnett R.D. The Treasure of Ziwiye, Iraq XVIII, part 2, 1956.

Caucasian evidence,  Von Majkop bis Trialeti Gewinnung und Verbreitung von Metallen und Obsidian in 

Chantre  Ern. 1886, Recherches   Antropologiques  dans  le  Caucase,.II, Paris-Lion.

Cleuziou 1977: Cleuziou S., Les pointes de flèches “scythque” au Proche et Moyen Orient; colloques Internationaux du C.N.R.S. No 567.-Le Plateau Iranien et l’Asie Centrale des origines à la conquête Islamique, P. 1977.

Culican 1965: Culican W. The Medes and Persians (1965). 

Furtvängler, Knauß and Motzenbacker 1999: Furtvängler A.E., Knauß F. and Motzenbacker I. Archäologishe Expedition in Kachetien 1998. Ausgrabungen in Shiraki. Eurasia Antiqua 5.

Furtvängler, Knauß, Lohr and Motzenbacker 1997: Furtvängler A.E., Knauß F., Lohr H. and Motzenbacker I. Archäologishe Expedition in Kachetien 1996. Eurasia Antiqua 3. 

Ghirshman 1963: Ghirshman R., Perse. Proto-iraniens. Mèdes. Achéménides. Paris, 1963.

Guersnon Edelstein, 1960, Tombs de marchands guerrersau nord d’Acre, Archeologia Tresors des Ages, #60, Juillet.

Hancar  Fr. 1932, Die Nadelformen des prahistorichen Kaukasusgebietes, ESA, VII, Helsinki

Hancar  Fr. 1934, Kaukasus-Luristan.  Zuge kultureller Verwandaschaft des prafistorichen  Kaukasus gebietes mit dem Alten Orient, ESA, IX, Helsinki.

Kaukasien im 4.–2. Jt. v. Chr. Bonn.

Kossack 1987: Kossack G. Von den Anfängen des skytho-iranischen Tierstils. – in Skythika, München, 1987.

1.Michael Müller-Karpe 2002: Zur Metallverndug in Mesopotamien dec 4 und 3 Jahrtausen Anatolien Metal. Bochum.

Kossak G. 1983, Tli grab 85, Bemerkungen zum Beginn des skytheratlichen Formenkreises in Kaukasus. Kommision Aür Allgemeine und Verdeichende Archäologie des Dentschen Archäologischen Institute, Bonn, Beitrage sur Allgameinen und Vergleichenden Archäologie, 5.

Minns 1913: Minns E. Scythians and Greeks, Cambridge, 1913. 

Moorey 1980: Moorey P.R.S. Cemeteries of the first millennium B.C. at Deve Hüyük, near Carchemish, salvaged by T.E. Lawrence and C.L. Woolley in 1913. Oxford: British Archaeological Reports.

Morgan   J. 1889, Mission  scientifique  au  Caucase, I, Paris.  

Morgan   J. 1896, Mission  scientifique  en Pers, IV, Paris.  

Morgan G. 1927, La prehistore Orientale, t. III, Paris.

Muller-Karpe H. 1957, Beitrage zur Chronologie der Urnenfelderzeit Nordlich und Sudlich der Alpen, Berlin.  

Muller-Karpe H. 1980, Hendbuch der Vorgeschichte. Vierter band Bronzezeif, Munchen. Nioradze G. 1932, Der verwahrfund von Kvemo Sasireti, (Georgia, Rayon Kaspi) Eurasia Septentrionalis Antiqua,  Helsinki.

Shaeffer Cl. 1948, Stratigraphie Comparee et chronologie de l'Asie occidentals, Oxford.

Shaeffer Cl. 1956, Ugaritica, III, Mission de Ras Shamra, t. VIII, Paris.

Virchov R. 1883, Das Graberfeld   von   koban   im  Lande  der  Osseten ,Kaukasus, Berlin.


Абрамишвили  М.Р. 1978, О взаимоотношениях Грузии и малой Азии в эпоху средней бронзы. Доклад прочитанный на сессии на сессии молодых  научных сотрудников  и аспирантов.

Абрамишвили Р. 1988,  Металлургические  области  на  территории  закавказья  в  эпоху  поздней  бронзы-раннего  железа.  Тезисы  докладов  Башкапсарского  полевого  археологического  семинара., Сухуми.

Абрамишвили Р. 1988,  Металлургические  области  на  территории  закавказья  в  эпоху  поздней  бронзы-раннего  железа.  Тезисы  докладов  Башкапсарского  полевого  археологического  семинара., Сухуми, 

Абрамишвили Р., Абрамишвили М., Кахиани К., Татишвили Т., 1982, Археологические раскопки в Тбилиси, ПАИ в 1979 году,  Тбилиси.

Абрамишвили Р., Апресов Л., Глонти Л., Зангури А., Кахиани К. 1980, Археологические раскопки в Тбилиси, ПАИ в 1977 году,  Тбилиси, gv.39-54.

Абрамишвили Р., Апресов Л., Кахиани К., Окропиридзе Н., Татишвили Т. 1979, Итоги археологической экспедиции Дигомского ущелья. Полевые Археологические Исследования  в1976 году. Тбилиси.

Абрамишвили Р., Гогадзе Э., Татишвили Т.,  Кахиани К.,  Гоциридзе Д.,

Абрамишвили Р.М. 1978, Хронология и периодизация памятников эпохи поздней бронзы-раннего железа Восточной Грузии и синхронизация с ними основных  комплексов Закавказья. (ხელნაბეჭდი.  

Азербайджана, I, Баку.

Азербайджана, II, Баку.

Алексеев 1991: Алексеев А.Ю. Этюд об акинаках, в книге: А.С. Клейна – Археологическая Типология, Ленинград, 1991, с. 271-280. 

Андрианов Б. 1978: Земледелие наших предков. Москва.

Апакидзе А., Бурчуладзе  А. 1987 Радиоуглеродное датирование археологических и  палеоботанических образцов грузии, Тбилиси вв

Апакидзе А., Николаишвили В., Манджгаладзе Г., Гиунашвили Г., Дзнкдадзе М., Сихарулидзе А., Садрадзе В., Давлианидзе Р.,  Гавашелишвили Э., Иремашвили Ш., Мелитаури К., 1981, Мцхета, Полевые Археологические Исследования  в 1978 году, Тбилиси.

Апакидзе А., Николаишвили В., Сихарулидзе А., Мелитаури К., Гагошидзе Ю., Хецуриани Л., Гиунашвили Г., Манджгаладзе Г., Нариманашвили Г., 1987, Археологические раскопки в Мцхета и её округе. Полевые Археологические Исследования  в 1984-1985 гг. Тбилиси. 

Апакидзе А., Николаишвили В., Сихарулидзе А., Садрадзе В., Хецуриани Л., Гиунашвили Г., Иремашвили Ш.,  1984, Результаты полевых изысканий в Мцхета, Полевые Археологические Исследования  в 1981 году, Тбилиси.

Апакидзе А; Бурчуладзе А. 1987: Радиоуглеродное датирование археологических и палеоботанических образцов Грузии. Тбилиси.

Артамонов 1968: Артамонов М.И. Происхождение скифского искусства, СА, №4, 1968.

Артамонов 1972: Артамонов М.И. Скифское Царство, СА, №3, 1972.

археологической экспедиции, ПАИ в 1976 г., Тб. 1979

Асланов Г.М., Ваидов Р.М., Йоне Г.М.  1959, Древний  Мингечаур, Баку

Бгажба О; Воронов Ю. 1982: История изучения археологии Абхазии. Тбилиси. 

Бердзенишвили  Н.,  Джавахишвили  И.,  Джанашия  С.  1946,  История  Грузии,  I,  Тбилиси

Бжания В. 1969: Мачарское поселения Энеолита и бронзы в Абхазии, СА №1. Москва. с. 113-126.

Бжания В. 1973: Поселение Очамчирской культуры в горах Абхазии. Кавказ и восточная Европа в древности. Москва. с. 65-76.

Воронов Ю. 1971: История Абхазии от древнейших времен до раннего средневековья (по данным археологии), автореферат диссертации на соиск. учен. степ. канд. ист. наук., Москва

Воронов Ю. 1979: Древности Сочи и его окрестностей. Краснодар

Воронов Ю. 1982: Древности Азантской долины. Тбилиси

Воронов Ю. Н. 1969, Археологическая карта Абхазии, Сухуми. 

Галанина 1983: Галанина Л.К. Раннескифские уздечные наборы (по материалам Келермесских курганов). –  АСГЭ, 24, 1983.

Галанина 1997: Галанина Л.К. Келермесские Курганы. М,. 1997.

Гамбашидзе О.,  Квижинадзе  К,  1981, Работы  месхет-джавахетской  археологической экспедиции. Полевые   археологические  исследования  1978 года, Тбилиси.

Гамбашидзе О.,  Квижинадзе  К. 1982,   Работы  месхет-джавахетской  археологической экспедиции  за   1976-1979 гг.  Археологические  исследования  на  новостройках Грузии,

Гамбашидзе О., Гамбашидзе И. 1991, Основные результаты работ Месхет-Джавахетской экспедиции в 1985-1986 гг. Полевые археологические исследования в 1986 году,  Тбилиси.

Гогадзе Э. 1984.    К   вопросу о хронологии и периодизации памятников колхидской культуры. ВГМГ ХХХIIю   Тбилиси.    

Гогадзе Э. 1990: Хронология памятников Кольхидской культуры эпохи средней бронзы и некоторые вопросы культурной отрибуции общеколхидской культуры ранных металовю Кавказ в системе палеометаллических культур Евразии. Тбилиси. c. 111-131.

Гогадзе Э; Панцхава Л. 1997: Колхидская культура эпохи бронзы и раннего железа. სსმმ. XLII-B. Тбилиси. с. 64-91.

Гогелиа Д. Челидзе Л. Авалишвили Г.  О полевых работах Квемо-Картлийской экспедиции в 1985-86 гг., ПАИ в 1986 г. Тб., 1991

Гогелиа Д. Челидзе Л. Авалишвили Г. Полевые исследования Квемо-Картлийской экспедиции. ПАИ в 1983 года. Тб. 1986  

Гогелиа Д. Челидэе Л.   О работе Квемо-Картлийской экспедиции: ПАИ в 1988 г.,Тб. 1997

Григолия Г; Мирцхулава Г. 1976: Результаты работ разведовательной экспедиции каменного века в Мингрелии. ПАИ 1974. Тбилиси. с. 10-12.

Грмахевиставской археологической экспедиции, ПАИ в 1975 г., Тб. 1979

Даниелян О. А. 1965, Железные мечи с бронзовыми рукоятками из грунтовых

Деведжян  С. 1981, Лори-Берд, Ереван

Джанелидзе Н. 1980: Палеография В Грузии в голоцене. Тбилиси.

Джапаридзе В. Берадзе Т. Джикия Л. Цитаишвили З. 1980.  Археологическая разведка и раскопки в зоне строительства Варцихских ГЭС.  ПАИ в 1977г.  Тбилиси.  

Джибладзе Л. 2006, Поселения  колхидской   низменности  в  эпоху  бронзы, . Археология Кавказа, I, Тбилиси.

Дьяконов 1956: Дьяконов И.М. История Мидии. Москва – Ленинград, 1956.

Збруева 1952: Збруева А.В. История населения Прикамья в Ананьинскую эпоху. – МИА, 30, 1952.

Ивановский А. А. 1911, По Закавказью, Материалы по археологии Кавказа, VI, Москва..

Иванчик 2001: Иванчик А.И. Киммерийцы и Скифы. Степные народы Евразии. Том II.  Москва, 2001.

Иващенко М. 1935: Исследование архаических памятников материальной культуры в Абхазии. Тбилиси.

Иессен 1954: Иессен А.А. Некоторые памятники VIII-VII вв. до н.э. на Северном Кавказе. – ВССА, М., 1954.

Иессен А. 1935: К вопросу о древнейшей металлургии меди на Кавказе. ИГАИМК 120, Москва-Ленинград.

Иессен А. 1960: Хронология Больших Кубанских курганов. СА. XII. Москва-Ленинград.

Иессен А. А. 1935, О древнейшей металургии меди  на  кавказе,  Известия  ГАИМК №120, Ленинград.

Иессен А. А.1951, Прикубанский очаг металургии в конце медно- бронзового века, МИА, №23, Москва.

Иессен А. А.1953, К вопросу  о памятниках VIII-VII вв. до н.э. на юге Европейской части СССР, СА, XVIII, Москва.

Ильинская 1968: Ильинская В.А. Скифы Днепровского Лесостепного Левобережья. Киев, 1968.

Ильинская и др. 1980: Ильинская В.А., Мозолевский Б.Н., Тереножкин А.И., Курганы VI в. до н.э. у с. Матусов. – Скифия и Кавказ. М., 1980.

Ильинская, Тереножкин 1983: Ильинская В.А., Тереножкин А.И., Скифия VII-IV вв. до н.э. Киев, 1983.

Инанишвили Г; Джибладзе Л. 2009-2010. Никеловая бронза на Кавказе. Археология Кавказа. №2-3. Тбилиси. С. 99-116.

Йоне Г. 1953, Мингечаурский разновидности стрел скифского типа, Материальная культура Азербайджана, III, Баку.

Казиев С.И. 1949, Археологические раскопки в Мингечаури, Материальная культура 

Казиев С.И. 1951, О некоторых типах оружия из Мингечаура, Материальная культура 

Каландадзе А.Н. 1949, Периодизация памятников Самтавро, КСИИМК, XXIV, москва-ленинград.

Каландадзе К.  1990.  Новые данные о жилых холмах центральной Колхиды.     Тбилиси

Кахиани К. Глигвашвили Э.  Погребения эпохи поздней бронзы в с. Дзедзвнариани. Археология, этнология, фольклористика Кавказа, Тб. 2011

Кахиани К. Глигвашвили Э. Дзнеладзе М. Каландадзе Г. Цквитинидзе З. Археологическое исследование Машаверского ущелья в 1984-86 г., ПАИ в 1986 г., Тб. 1991 

Кахиани К. Глигвашвили Э. Каландадзе Г. Цквитинидзе З.  О работе экспедиции Машавкрского ущелья, ПАИ в 1987 г., Тб., 1995

Кахиани К. Глигвашвили Э. Курганное Погребение Триалетской культуры из Дманиси. Археология, этнология, фольклористика Кавказа, Тб., 2007

Кахиани К. Глигвашвили Э. Шеразадишвили Б. Цквитинидзе З.  Полевые работы экспедиции Машаверского ущелья, ПАИ в 1988 году, Тбилиси,1997

Кахиани К. Иорданишвили Ж. Археологическая экспедиция в ущелье  

Кахиани К. Иремашвили Ш. Археологическая  экспедиция  Машавер-ского ущелья, ПАИ в 1982 г., Тб., 1985.                                                                                    

Кахиани К. Иремашвили Ш. Иорданишвили Ж. Цквитинидзе З. Археологическая экспедиция Машаверского ущелья. ПАИ в 1982 г. Тб. 1985

КахианиК.  Глигвашвили Э.  Исследования на новостройках  Дманисского р-на, АО в 1985 г., М., 1987

Кисель 1993: Кисель В.А. Стилистическая и технологическая атрибуция серебряного зеркала из Келермеса. – ВДИ, № 1, 1993.

Козенкова В. 1996, Культурно-исторические процессы на северном кавказе в эпоху    поздней бронзы и   в раннем железном веке , Москва

Кореневский С. 1981: Втульчатые топоры оружие ближнего боя эпохи средней бронзы Северного Кавказа. Кавказ – Средняя Азия древности и средневековье. Москва.

Кореневский С. 1995: Галюгай I, поселение Майкопской культуры. Москва.

7.Кореневский С. 2004: Древнейшие земледелцы скотоводы Предкавказя. Москва.

Краснов Ю. 1975: Древнейшие упряжные пахотные орудия. Москва.

Крупнов  E.  1960, Древняя  история  северного  кавказа, Москва. 

Крупнов  E. 1957,  О  происхождении  и  датировке  кобанской   культуры,  СА, #1, Москва.

Крупнов Е. 1961: Материалы по археологии Северной Осетии докобанского периода. МИА №23. Москва. с. 

Куфтин 1949: Куфтин Б.А. Археологическая маршутная экспедиция 1945 года в. Юго-Осетию и Имеретию, Тбилиси, 1949.

Куфтин Б. 1941, Археологические раскопки  в Триалети, Тбилиси.

Куфтин Б. 1949. Археологическая маршрутная экспедиция 1945 г.в Юго-Осетию и Имеретию. Тбилиси

Куфтин Б. 1949: Археологическая маршутная экспедиция 1945 года в Юго Осетию и Имеретию. Тбилиси.

Куфтин Б. 1949a: Материалы к археологии Колхиды, Т. 1, Тбилиси.

Куфтин Б. 1950: Материалы к археологии Колхиды. Т. 2. Тбилиси.

Куфтин Б. А.  Археологические  раскопки 1947 г. в Цалкинском районе, თბ. 1948

Куфтин Б. А.  Археологические раскопки в Триалети, Тб. 1941

Куфтин Б.А. 1941,Археологические раскопки в Триалети, Тбилиси.

Куфтин Б.А. 1944, К вопросу о древнейших корнях грузинской культуры на Кавказе по данным археологии, ssmm, XII B, Тбилиси.

Куфтин Б.А. 1949, Археологическая маршрутная экспедиция 1945 года в Юго-Осетию и Имеретию, Тбилиси.

Mикеладзе Т. Мусхелишвили Д. Хахутаишвили Д.  1981.   Колхидская археологическая экспедиция.    Полевые  археологические исследования в 1978 году.   Тбилиси

Mикеладзе Т. Мусхелишвили Д. Хахутаишвили Д.- 1980.  Колхидская археологическая экспедиция.    Полевые  археологические исследования в  1977 году.    Тбилиси.

Mикеладзе Т. Мусхелишвили Д. Хахутаишвили Д. Лурсманашвили О. 1979.  Колхидская археологическая экспедиция.    Полевые  археологические исследования в 1976 году.     Тбилиси

Лукин А. 1941: Материалы по археологии Бзибской Абхазии – ТОПКГЭ. Ленинград. c. 17-97.

Максимова 1954: Максимова М.И. Серебяное зеркало из Келермеса, СА, 21, 1954. 

Максимова 1956: Максимова М.И. Ритон из Келермеса, СА, 25, 1956.

Марковин В. 1960: Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы (II тыс. До н.э.). МИА. №9. Москва.

Марковин В. 1978: Долмены западного Кавказа. Москва.

Марковин В. 1994: Долмены западного Кавказа. Археология эпохи бронзы Кавказа и средней Азии. Ранняя и средняя бронза Кавказа. Москва. с. 228-253.

Мартиросян А. 1954, Раскопки в Головино, Ереван.M

Мартиросян А. 1956,вРаскопки  в  Кировакане  и  некоторые  памятники  раннеурартского  периода, Известия  АН  Армянской  ССР,  Общественные науки, #9, Ереван. 

Мартиросян А.А. 1964, Армения в эпоху  бронзы и раннего железа, Ереван. 

Медведская 1992: Медведская И.Н. Периодизация скифской архаики и Древний Восток. РА, №3, 1992. 

Меликишвили 1959: Меликишвили Г.А. К истории древней Грузии, Тбилиси, 1959.

Мелюкова 1964: Мелюкова А.И. Вооружение скифов, САИ Д1-4, М., 1964. 

Микеладзе Т. 1990: К археологии Колхиды (эпоха средней и поздней бронзы-раннего железа). Тбилиси.

Микеладзе Т. 1994: Протокохская культура. Археология эпохи бронзы на Кавказе и Средней Азии. Москва. Стр. 67-74.

Микеладзе Т. Барамидзе М. 1977.     Колхский могильник VII--VI  в.в. до н. э.в с. Нигвзиани,   КСИА  151. Москва.

Микеладзе Т., Хахутаишвили Д. 1985: Древнее Колхидское поселение Намчедури. Тбилиси.

Мирцхулава Г.  Гобеджишвили Г.  Итоги работ Грмахевиставской 

Мирцхулава Г. Кахиани К. Гобеджишвили Г.  Краткий отчет работ 

Мнацаканян А.О. 1956, Раскопки курганов на побережье оз. Севан в 1956 году, СА, №2, Москва.

Муджири Т. 2008: Горнорудное производство древней Грузии. Тбилиси.

Мунчаев Р. 1994: Майкопская культура. Археология Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии. Ранняя и средняя бронза Кавказа. Москва.c. 158-225

Мурзин 1984: Мурзин В.Ю. Скифская архаика Северного Причерноморья. Киев, 1984.

Мусхелишвили 1978: Мусхелишвили Д.Л. К вопросу о связях Центрального Закавказья с  Передним Востоком в раннеантичную эпоху, saqarTvelos arqeologiis sakiTxebi, I, Tbilisi, 1978. 

Ниорадзе Г.К. Могильник «Стеклянного завода», Проблемы истории докапиталистических обществ  №3, М.-Л. 1934.

Оганесян К. 1968, Эребуни, Ереван.

Онайко 1966: Онайко Н.Я. О центрах производства золотых обкладок ножен и рукояток ранних скифских мечей, найденных в Приднепровье, сб. Культура античного мира, Москва, 1966.

Пилипосян А.С. 1999, Древневосточные кинжалы имечи с рамочной рукоятью, Ереван.

Пиотровский 1959: Пиотровский Б.Б. Ванское Царство, Москва, 1959. 

Пиотровский Б. 1944,  История и  культура  Урарту, Ереван.

Пиотровский Б. 1949,  Археология   закавказья, Ленинград.

Пиотровский Б. Б. 1949, Кармир-Блур, I, Ереван.

Пиотровский Б. Б. 1955, Кармир-Блур, III, Ереван.

Пицхелаури К. 1969, Локализация  археологических культур  на территории  восточной  грузии, ТКАЭ, I, Тбилиси.

Пицхелаури К. 1979, Восточная Грузия в конце бронзового векаб Тбилиси.

Пицхелаури К.Н. 1969, Итоги исследования памятников эпохи поздней бронзы-раннего железа, Труды  кахетской археологической экспедиции, I, Тбилиси.

Погребений Мингечаура.  Археологические исследования в Азербайджане, Баку. 

Погребова  М.Н.  1984, Закавказье и его связи с передней Азией, Москва.

Погребова 1993: Погребова М.Н. О принципах датировки скифской архаики, РА, №2, 1993.

Погребова, Раевский 1992: Погребова М.Н., Раевский Д.С., Скифы и Древний Восток, М., 1992.

Пхакадзе Г. 2009-2010: Колхидская раннебронзовая культура. Археология Кавказа. №2-3. c. 74-86.

Р. Машавера, ПАИ в 1981 году, Тб. 1984 

Раевский 1993: Раевский Д.С. О логике построения раннескифской хронологии, РА, №2, 1993.

    района, Tb. 1977

Рамишвили А. 1980, Археологические работы в с. Цагвли, ПАИ в 1977 году, Тбилиси.

Рамишвили А. 1981, Археологические раскопки  в с. Цагвли, ПАИ в 1978 году, Тбилиси.

Рамишвили А. 1982, Археологические работы в с. Цагвли, ПАИ в 1979 году, Тбилиси.

Садрадзе В. 1991, Мцхета  в XV-XIII вв. до Нашей Эры, Тбилиси.

Садрадзе В. 1993, Археологические памятники “Мцхета Великой” эпохи средней бронзы, Тбилиси.

Синауридзе М.  Результаты археологического изучения Болнисского

Смирнова 1993: Смирнова Г.И. Памятники Среднего Поднепровья в хронологической схеме раннескифской культуры, РА, №2, 1993.

Соловьев Л. 1937:  Археологические раскопки близ г. Очамчира в Абхазии /I СА. №4. Сухуми. с. 5-34.

Соловьев Л. 1939: Энеолитические селище у Очамчирского порта в Абхазии. Материалы по истории Абхазии. Сборник первый, вып. 4. Сухуми. c. 5-34.

Соловьев Л. 1958: Новый памятник культурных связей Кавказского Причерноморья в эпоху неолита и бронзы. Стоянка Воронцовской пещеры. Труды АБИЯЛИ, Т. XXIX. Сухуми. c. 115-135.

Соловьев Л. 1960: Погребения дольменной культуры в Абхазии и прилегающей части Адлерского районаю Труды АБИЯЛИ. - Сухуми: Изд. АН ГССР 1961 -т XXXII. c. 69-100. Тбилиси.

Тереножкин А. И. 1971, Дата мингечаурских удил, СА. №4, Москва.

Техов 1980: Техов Б.В. Скифы и Центральный Кавказ в VII-VI вв. до н.э. М., 1980.

Техов Б.В.  1980, Тлийский  могильник, I, Тбилиси. 

Техов Б.В.  1981, Тлийский  могильник, II,Тбилиси.    

Техов Б.В. 1957, Позднебронзовая культура Лиахвского бассейна, Цхинвали.

Техов Б.В. 1971, Очерки древнейшей истории и археологии Юго-Осетии, Тбилиси.

Техов Б.В. 1972, Тлийский могильник и проблема хронологии культуры поздней бронзы-раннего железа Центрального Кавказа, Советская Археология, №3, Москва.

Техов Б.В. 1973, Центральный Кавказ XVI-X вв. до н.э. Москва.

Техов Б.В. 1985, Тлийский  могильник, III, Тбилиси. 

Техов Б.В. 2006, Археология  южной части осетии, Владикавказ.

Трапш  М. 1969,  Труды, II, Сухуми.

Трапш  М. 1970,  Труды, I, Сухуми.

Трапш 1962: Трапш М.М. Памятники колхидской и скифской культур в селе Куланурхва Абхазской АССР, Сухуми, 1962.

Трапш М. 1970: Труды II. Сухуми.

Тушишвили Н. Амиранашвили ДЖ.  Археологические раскопки в зоне строительства Алгетского водохранилища, Археологические исследования на  новостройках Грузинской ССР, თბ. 1982

Тушишвили Н. Амиранашвилш ДЖ.  Итоги работ Алгетской археологической экспедиции. ПАИ в 1980 г.Тб. 1982

Уварова 1900: Уварова П.С. Могильники Северного Кавеаза, МАК, вып. 8, Москва, 1900.

Уварова П. 1900, Могильники северного кавказа, МАК, VIII, Москва.

Филимонов  Г. 1878, О доисторической культуре  и осетии.  Известия  общества любителей  естествознания, антропологии  и  этнографии,  т XXXI, Приложение, Москва

Формазов А. 1957: О датировке неолитических стоянок черноморского побережья Кавказа. КСИИМК. №67. Москва.

Хахутаишвил Д.  1987   Производство железа в древней Колхиде . Тбилиси

Хахутаишвили  Д. 1987, Производство железа  в древней   колхиде, Тбилиси.

Хачатрян  Т.   1975,  Древняя   культура   Ширака, Ереван. 

Хачатрян Т.С. 1959, Каменные ящики Степанаванаб Труды Гос.исторического музея Арменииб т. V, Ереван.

Хачатрян Т.С. 1963, Материальная культура древнего Артика, Ереван.

Хачатрян Т.С. 1979, Артикский Некрополь, Ереван. 

Цвинария А. 1978: Поселения Гуандра. Тбилиси.

Цвинария А. 1990: Новые памятники дольменной культуры Абхазии. Тбилиси.

Цикаридзе С., Апресов Л.,  Султанишвили И., Гигуашвили Н. 1979, Основные итоги археологической экспедиции Дигомского ущелья. Полевые Археологические Исследования  в1975 году. Тбилиси.

Чартолани Ш. 1989: История нагорья западной Грузии до классовой эпохи. Тбилиси.

Членова Н.Л. 1976, Карасукские кинжалы, Москва.

Шамба Г. 1974: Эшерские кромлехи. Сухуми.

Шамба Г. 1984: Раскопки древних памятников Абхазии. Сухуми. 

Шатберашвили З. Результаты полевых работ Марабда-Ахалкалакской экспедиции, ПАИ в 1988 года: Тб., 1997

www.GeoArchEncyclopedia.geshapeimage_1_link_0
EngBiblioEngl.html
ese arqeologiuri kulturebi../Essays/Essays.html
sasargeblo bmulebi../Links/Connect.html
mTavari../Main.html
arqivi../Archive/Archiv.html
Zeglebis alfabeturi saZiebeli../Search/../Search/Search2.html
proeqtis Sesaxeb../About/About.html
bibliografia