ამჟამად ძვ.წ. მე-3 – 1 ათასწლეულების შესახებ არსებული ქრონოლოგიური სქემები საკმაოდ მრავლად დაგროვდა ქართულ-, დასავლეთის- და რუსულენოვან პუბლიკაციებში. მათგან მხოლოდ ზოგიერთია ფართოდ გაზიარებული. ამიტომ ჩვენ შერჩევით წარმოვადგენთ მხოლოდ იმ ქრონოლოგიურ სქემებს, რომლებიც ყველაზე მისაღებად მიგვაჩნია კულტურებისა და კომპლექსების დათარიღების თვალსაზრისით.

www.GeoArchEncyclopedia.geshapeimage_1_link_0
EngMainEngl.html
ese arqeologiuri kulturebiEssays.html
sasargeblo bmulebiConnect.html
mTavariMain.html
arqiviArchiv.html
Zeglebis alfabeturi saZiebeliSearch2.html
proeqtis SesaxebAbout.html
bibliografiaBiblio.html